Over

Het MEP

Het Model European Parliament (MEP) is een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren. Daarmee biedt het MEP jongeren uit de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs de mogelijkheid ervaring op te doen met het bedenken van oplossingen voor grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie. In de rol van ‘Europarlementariërs’ maken de jongeren kennis met het complexe proces van Europese besluitvorming en krijgen ze inzicht in het belang van de samenwerking tussen de verschillende EU-lidstaten.

 

1. Hoe werkt het MEP?

In Nederland kent het MEP vier verschillende niveaus: school, provinciaal, nationaal en internationaal. Op school en provinciaal niveau gaan ruim 2500 scholieren uit de hoogste klassen havo/vwo, afkomstig van meer dan 135 scholen gespreid over heel Nederland, met elkaar in discussie tijdens de schoolconferenties i en provinciale conferenties. Tijdens de provinciale conferenties worden delegaties geselecteerd die de provincie tijdens de nationale conferentie i zullen vertegenwoordigen. Aan het einde van dit nationale onderdeel wordt de delegatie bekendgemaakt die de Nederlandse belangen tijdens één van de internationale conferenties zal behartigen.

Tijdens de verschillende MEP-onderdelen wordt de werkwijze van het Europees Parlement i gehanteerd. In parlementaire commissies i stellen de jonge ‘Europarlementariërs’ gezamenlijk resoluties i op, waarin ze meerdere oplossingen aandragen voor het aan hen toegewezen vraagstuk. Tijdens de Algemene Vergadering worden de resoluties verdedigd en wordt tot slot door alle deelnemers via een stemming bepaald of de resolutie is aangenomen of afgewezen. Tijdens het MEP staat overigens niet de winst van een aangenomen resolutie centraal, maar de ervaring, het bewustzijn en de samenwerking onderling.

School

Op het schoolniveau worden door het hele land op scholen die aan het MEP deelnemen, schoolconferenties georganiseerd. Onder begeleiding van docenten en schoolcoördinatoren maken de leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo kennis met het zoeken naar oplossingen voor Europese vraagstukken.

Provinciaal

Iedere bij het MEP aangesloten school zendt een delegatie van leerlingen naar de MEP-conferentie in de eigen provincie. Tijdens deze conferenties wordt in iedere provincie op een zelfde manier het Europees Parlement nagebootst. Vervolgens worden de beste deelnemers geselecteerd voor de provinciale delegatie die de provincie zal vertegenwoordigen op nationaal niveau. Om zoveel mogelijk middelbare scholieren in de Randstad te bereiken, hebben de regio’s Amsterdam en Rotterdam een eigen regionale MEP-organisatie, dat brengt de regionale/provinciale MEP-organisaties op 14 in totaal.

Nationaal

Jaarlijks wordt in september de nationale MEP-conferentie gehouden, een buitenschoolse conferentie die een week duurt. Iedere provincie/regio vaardigt een delegatie af, die elk een lidstaat van de Europese Unie vertegenwoordigt. Voor het eerste deel van de conferentie reizen de verschillende delegatieleden af naar vijf provincie(hoofd)steden in Nederland. Hier nemen zij zitting in één van de tien parlementaire commissies van het MEP. Tijdens commissievergaderingen gaan de jongeren samen op zoek naar oplossingen voor het aan hen toegewezen vraagstuk; deze oplossingen verwerken ze in een resolutie. Voor het tweede deel van de conferentie komen alle deelnemers naar Den Haag, waar in een twee dagen durende Algemene Vergadering in de Tweede Kamer der Staten-Generaal de 10 resoluties worden behandeld en in stemming gebracht.

Internationaal

Na afloop van de nationale conferentie wordt bekendgemaakt welke jongeren een plaats hebben verdiend in de nationale delegatie die tijdens één van de internationale MEP-conferenties de Nederlandse belangen zal behartigen. Hier zullen zij, samen met de deelnemers uit andere EU-lidstaten, op een zelfde manier op zoek gaan naar oplossingen voor Europese vraagstukken.

 

2. Huidige stand van zaken

Naarmate de Europese Unie belangrijker werd voor Nederland, groeide onder jongeren de interesse voor het MEP. Tegenwoordig doen er jaarlijks ruim 2500 enthousiaste scholieren uit de hoogste klassen havo/vwo mee aan één of meer onderdelen van het MEP.

Het Model European Parliament wordt al ruim dertig jaar mogelijk gemaakt dankzij diverse (overheids)subsidies en donaties, de ter beschikking stelling van vergaderfaciliteiten en andere ondersteuningen. Niet alleen de Eerste i en Tweede Kamer der Staten-Generaal i bieden gastvrijheid, ook de provincies en gemeenten stellen vergaderruimtes ter beschikking, zodat de jonge ‘Europarlementariërs’ kunnen werken in een inspirerende omgeving.

 

3. Ontstaansgeschiedenis

Het Model European Parliament bestaat al sinds 1990. De oprichtster, mevrouw B.J. van Sminia-Meijerink, had als doel jongeren aan het denken te zetten over de vraag: ‘Wat betekent het om Europeaan te zijn?’. Om dit te bereiken, koos zij ervoor om met de Stichting Model European Parliament Nederland én enthousiaste docenten uit alle provincies, simulatiezittingen van het Europees Parlement te organiseren. Door middel van deze zittingen wilde zij jongeren een beter inzicht geven in het Europese integratieproces en de werking van de Europese Unie en bij hen een politiek bewustzijn kweken.

4. Organisatie

Het MEP wordt georganiseerd door Het Debatbureau in samenwerking met Stichting ter bevordering van actief Nationaal en Europees Burgerschap (BANEB). De partijen willen actief burgerschap bevorderen. Daarmee worden tevens jonge MEP-alumni bij de MEP organisatie betrokken via het maatschappelijke diensttijd programma Generatie aan Zet. Door de samenwerking met de maatschappelijke diensttijd wordt een groter, meer divers netwerk opgebouwd en een bredere groep jongeren bereikt.

 

 

5. Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling van het Model European Parliament Nederland bestaat uit de volgende personen:
 
Vice-President van de Raad van State
Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voormalig Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal
Lid Europees Parlement
Lid Europees Parlement
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
Lid Europees Parlement
Lid Europees Parlement
Mr. J.H.C. (Jan) van Zanen
Burgemeester van Den Haag
Mr. drs. D.B. (Danny) de Paepe
Hoofd Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland

Geschiedenis
In 1990 werd door mevrouw mr. B.J. van Sminia-Meijerink de Stichting Model European Parliament Nederland opgericht met als doel jonge mensen inzicht te geven in het proces van de Europese eenwording en bij hen het bewustzijn te wekken van een Europese identiteit. Als middel om dit te bereiken werd gekozen voor simulatiezittingen van het Europees Parlement.

In de jaren daarna is het idee van Europese Parlementen voor de jeugd buitengewoon goed aangeslagen in Nederland. Het enthousiasme van de betrokkenen heeft ertoe geleid dat tegenwoordig in alle twaalf provincies en de regio’s Amsterdam en Rotterdam conferenties worden gehouden. De leiding van de provinciale/regionale conferenties berust bij provinciale coördinatoren, waarvan de meesten docenten zijn in het voortgezet onderwijs. Deze betrokken en ervaren docenten organiseren de provinciale conferenties en begeleiden hun delegaties naar de nationale conferentie. Verder zien de coördinatoren erop toe dat betrokken scholen simulatiezittingen en andere Europese activiteiten organiseren.

Elk jaar nemen ruim 2000 scholieren uit de hoogste klassen vwo en havo als ‘Europarlementariërs’ direct deel aan het MEP-project. Daarnaast zijn vele anderen indirect bij de organisatie, selectie en uitvoering betrokken. De provinciale zittingen dienen tevens als selectie voor deelname aan de jaarlijkse nationale conferentie, die een week duurt. Iedere provincie/regio vertegenwoordigt een lidstaat van de Europese Unie.

De deelnemers benaderen de onderwerpen vanuit de gezichtshoek van ‘hun’ land. Op alle conferenties worden actuele onderwerpen aan de orde gesteld, die ook in het Europees Parlement spelen.

De overheid verleent steun door het beschikbaar stellen van faciliteiten: de vergaderzalen van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal; de Gotische Zaal van de Raad van State; vergaderzalen in de Provinciehuizen en Gemeentehuizen.

 

Organisatie op verschillende niveau’s
Schoolconferenties staan onder leiding van een schoolcoördinator. Dit zijn vaak betrokken docenten die hun leerlingen graag iets extra over Europa willen bijbrengen. Schoolcoördinatoren kunnen voor informatie terecht bij de provinciale coördinatoren. Scholen die interesse in deelname hebben, kunnen zich wenden tot de betreffende provinciaal coördinator.

Meer over schoolconferenties
De leiding van de provinciale conferenties berust bij de provinciale coördinatoren. In de meeste gevallen zijn de provinciale coördinatoren docenten uit het voortgezet onderwijs, in een enkel geval wordt een provinciale organisatie geleid door een oud-deelnemer van het MEP.

Meer over provinciale MEP-conferenties
De organisatie van de nationale conferentie ligt in handen van Het Debatbureau.

Meer over nationale MEP-conferenties
Internationale conferenties worden altijd deels vanuit het gastland georganiseerd en deels vanuit het internationale secretariaat-generaal, dat per 1 januari 2014 in Oostenrijk is gevestigd. Het secretariaat-generaal coördineert vooral de inhoudelijke kant van de conferentie, terwijl het gastland zorgdraagt voor de praktische zaken.