Nationale MEP-conferentie

De nationale conferentie is het sluitstuk van het Model European Parliament Nederland. Tijdens dit evenement ervaren ruim 150 leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo vijf dagen lang hoe het is om Europarlementariër te zijn. Tijdens commissievergaderingen en Algemene Vergaderingen gaan de jonge ‘Europarlementariërs’ gezamenlijk op zoek naar oplossingen voor actuele, grensoverschrijdende problemen binnen Europa.

De deelnemers aan de nationale MEP-conferentie zijn geselecteerd op basis van hun goede prestaties op school – en provinciaal niveau. Samen met de andere geselecteerden uit hun provincie vormen zij delegaties. Iedere provinciale delegatie vertegenwoordigt één van de lidstaten van de Europese Unie . Elk delegatielid heeft op zijn of haar beurt weer zitting in een parlementaire commissie. In deze verschillende samenstellingen leren de jongeren op een interactieve manier hoe het proces van Europese besluitvorming in elkaar zit.

 

1. Hoe werkt de nationale MEP-conferentie?

De nationale conferentie start in de grote steden van vijf provincies. Hier komen de jonge deelnemers in parlementaire commissies bijeen om te vergaderen over het vraagstuk dat hun commissie heeft toegewezen gekregen. Zo’n vraagstuk heeft betrekking op een actueel, grensoverschrijdend probleem binnen Europa. Tijdens deze commissievergaderingen houden de jongeren, naast de gezamenlijke Europese belangen, ook de wensen van de te vertegenwoordigen EU-lidstaat in het achterhoofd. Samen met hun commissieleden en de commissievoorzitter stellen zij uiteindelijk (deel)oplossingen voor het vraagstuk op, die ze vervolgens verwerken in een resolutie.

Na de commissievergaderingen komen alle deelnemers voor de laatste drie dagen bij elkaar in Den Haag, waar ze op bijzondere locaties hun opgestelde resoluties mogen verdedigen. Hier wordt dit onderdeel traditiegetrouw geopend in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Vervolgens presenteert iedere delegatie op creatieve wijze haar land.

Na de opening volgen twee dagen van Algemene Vergaderingen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Tijdens deze vergaderingen verdedigen de parlementaire commissies hun resoluties, in de hoop dat een meerderheid van het ‘Europees Parlement’ vóór aanname stemt.

Nadat alle 10 resoluties zijn besproken en in stemming gebracht, wordt de nationale MEP-conferentie feestelijk afgesloten met de bekendmaking van de deelnemers die Nederland mogen vertegenwoordigen tijdens de daaropvolgende twee internationale conferenties.

2. Organisatie

De nationale MEP-conferentie wordt georganiseerd door het Montesquieu Instituut (MI). In 2010 heeft het instituut het stokje overgenomen van de Stichting Model European Parliament Nederland, die sinds het ontstaan van het MEP in 1990 de organisatie voor haar rekening nam.

3. Meedoen

Meedoen aan de Nationale MEP conferentie is alleen mogelijk voor leerlingen die hiervoor geselecteerd zijn. Wel kunnen scholen zich melden bij een van de regionale afdelingen van het MEP wanneer zij zich aan willen sluiten bij het MEP.

4. Video-opnames

Van de Algemene Vergadering wordt ieder jaar een Zoom stream uitgezonden. Om een idee te krijgen van de conferentie zijn de video’s via het Youtube kanaal te bekijken.

5. Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling van het Model European Parliament Nederland bestaat uit de volgende personen:
 
Vice-President van de Raad van State
Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voormalig Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal
Lid Europees Parlement
Lid Europees Parlement
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
Lid Europees Parlement
Lid Europees Parlement
Mr. J.H.C. (Jan) van Zanen
Burgemeester van Den Haag
Mr. drs. D.B. (Danny) de Paepe
Hoofd Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland

Geschiedenis
In 1990 werd door mevrouw mr. B.J. van Sminia-Meijerink de Stichting Model European Parliament Nederland opgericht met als doel jonge mensen inzicht te geven in het proces van de Europese eenwording en bij hen het bewustzijn te wekken van een Europese identiteit. Als middel om dit te bereiken werd gekozen voor simulatiezittingen van het Europees Parlement.

In de jaren daarna is het idee van Europese Parlementen voor de jeugd buitengewoon goed aangeslagen in Nederland. Het enthousiasme van de betrokkenen heeft ertoe geleid dat tegenwoordig in alle twaalf provincies en de regio’s Amsterdam en Rotterdam conferenties worden gehouden. De leiding van de provinciale/regionale conferenties berust bij provinciale coördinatoren, waarvan de meesten docenten zijn in het voortgezet onderwijs. Deze betrokken en ervaren docenten organiseren de provinciale conferenties en begeleiden hun delegaties naar de nationale conferentie. Verder zien de coördinatoren erop toe dat betrokken scholen simulatiezittingen en andere Europese activiteiten organiseren.

Elk jaar nemen ruim 2000 scholieren uit de hoogste klassen vwo en havo als ‘Europarlementariërs’ direct deel aan het MEP-project. Daarnaast zijn vele anderen indirect bij de organisatie, selectie en uitvoering betrokken. De provinciale zittingen dienen tevens als selectie voor deelname aan de jaarlijkse nationale conferentie, die een week duurt. Iedere provincie/regio vertegenwoordigt een lidstaat van de Europese Unie.

De deelnemers benaderen de onderwerpen vanuit de gezichtshoek van ‘hun’ land. Op alle conferenties worden actuele onderwerpen aan de orde gesteld, die ook in het Europees Parlement spelen.

De overheid verleent steun door het beschikbaar stellen van faciliteiten: de vergaderzalen van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal; de Gotische Zaal van de Raad van State; vergaderzalen in de Provinciehuizen en Gemeentehuizen.

 

Organisatie op verschillende niveau’s
Schoolconferenties staan onder leiding van een schoolcoördinator. Dit zijn vaak betrokken docenten die hun leerlingen graag iets extra over Europa willen bijbrengen. Schoolcoördinatoren kunnen voor informatie terecht bij de provinciale coördinatoren. Scholen die interesse in deelname hebben, kunnen zich wenden tot de betreffende provinciaal coördinator.

Meer over schoolconferenties
De leiding van de provinciale conferenties berust bij de provinciale coördinatoren. In de meeste gevallen zijn de provinciale coördinatoren docenten uit het voortgezet onderwijs, in een enkel geval wordt een provinciale organisatie geleid door een oud-deelnemer van het MEP.

Meer over provinciale MEP-conferenties
De organisatie van de nationale conferentie ligt in handen van het Montesquieu Instituut (MI).

Meer over nationale MEP-conferenties
Internationale conferenties worden altijd deels vanuit het gastland georganiseerd en deels vanuit het internationale secretariaat-generaal, dat per 1 januari 2014 in Oostenrijk is gevestigd. Het secretariaat-generaal coördineert vooral de inhoudelijke kant van de conferentie, terwijl het gastland zorgdraagt voor de praktische zaken.

Meer over internationale MEP-conferenties

Jaarverslagen Model European Parliament Nederland